Bůh = Ježíš Kristus

Oficiální náboženství a sekty, smysl života

Moderátor: Moderátoři Pauza.cz

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 4. 6. 2008 20:48

Odpověď Mareq0vi

Ohledně začátku. Ateisté mají mnoho teorií. Velký třesk je momentálně v módě. Četl jsem, že UK astronom Martin Rees navrhuje pravděpodobnost mnohonásobných - nekonečných paralelních realit existujících v kolosální super-realitě, ve které je náš vesmír jako komár na zadku slona. Všechny ateistické teorie udávají jako příčinu existence mrtvou hmotu/energii a čirou náhodu
Bůh v bibli říká, že vždycky existoval, že nemá začátek. To mi uspokojivě vysvětluje příčinu veškeré existence.

Píšeš: "Ostatní body lze uspokojivě vysvětlit díky vědeckým poznatkům. Existuje i mnoho hmotných důkazů z nejrůznějších oborů o pravdivosti vědeckých hypotéz."

To je moc všeobecné a tak mou odezvu rozdělím.

1) Stáří země
To je otázka víry. Dejme tomu že ty a já bychom byli časem přeneseni zpátky do sedmého dne Stvoření. Já bych ti řekl: "Adam je jen den starý, protože Bůh v bibli říká, že ho stvořil jen včera". Ty bys mi zase řekl: "Podle všech přírodních zákonů, Adam musí být zhruba dvacet let starý". A měl bys pravdu. Proto se nedivím geologům a astronomům, že vyšli s těmi tisícimiliony let. Příjmutí mladého věku země si vyžaduje víru v biblický zápis.

Neřekl bych, že Bůh něco "narafičil". Když stvořil Adama a Evu už dospělé, bylo to asi lepší než se se piplat s dvěma miminkama ve světě, ve kterém nejsou žádní jiní lidé. Zrovna tak měl Bůh dobrý důvod ke stvoření "dospělého" vesmíru. Nějaký jiný stupeň by možná nebyl tak vhodný pro život. Věřím, že pravý Bůh bible vždy koná jen co je nejlepší pro celé jeho stvoření. Je dokonale dobrý a nezkazitelný. Nic na tom co Bůh bible koná se nedá zlepšit.

2) Druhou skupinou je Evoluční teorie.
To je úplně něco jiného. Jak jsem napsal v bodě 5) mého posledního příspěvku, nikdy nebylo zpozorováno, že přírodní výběr by způsobil přeměnu jedenoho druhu zvířat na druhý. Z milionů fosilií vykopaných od doby Darwina, ani jedna není definitivně přechodným stupněm mezi dvěma druhy zvířat. Tento FAKT dokazuje bibli, protože ona říká, že Bůh stvořil všechny druhy rostlin a zvířat už hotové. ("Druh" v bibli může znamenat také náš "rod", nebo "čeleď", nebo "řád", nevím)
Neexistuje žádný důkaz o evoluci. Naopak, ta teorie se příčí druhému zákonu termodynamiky. Kdokoliv si zvolí evoluci, činí tak na základě víry a ne FAKTŮ. Většinou ale nejde o volbu. Od malička, ve škole a všemi veřejnými sdělovacími prostředky, do nás bylo pumpováno, že evoluce je vědecky dokázaný fakt. Neměli jsme na výběr. Kulty se snaží zabránit svým členům v tom, aby brali v úvahu alternativní pojmy. Je škoda, že někteří lidé ve vědeckých kruzích se dnes snaží zakázat vyučování Stvoření ve školách jako alternativní teorii počátků.

3) Geologie
Geologové až do 19. století považovali sedimentární vrstvy země za výsledek globální Potopy. K tomu závěru vede zdravý selský rozum. Podle mého názoru radiometrické datování pozdější geology zavádí. Znovu podotýkám, že žádný člověk NEVÍ, jaké byly poměry mezi radioaktivními prvky a jejich izotopy, když byly horniny vytořeny. Radioaktivní datování je tudíž čistě SPEKULACE a tudíž nemůže dokazovat věky hornin.

3) Baldachýn
To je vědecká teorie. Ta teorie pokud vím nejlépe vysvětluje výskyt fosilií subtropických rostlin po celé zeměkouli a větší exempláře mnoha živočichů a rostlin ve zkamělinách než jsou jejich dnešní potomci. To, že polovina dnešních oceánů by mohla existovat jako přehřátá vodní pára v ionosféře, je z vědeckého hlediska možné.

Nyní k Bibli

A) Podotýkáš: "Utnapišti/Noe, tyto texty jsou mnohem starší než Bible, tudíž se soudí, že ji bibličtí autoři převzali."
Četl jsem části z epické báseně o Gilgamešovi, která se zmiňuje o Utnapištimu (Noemovi). Obsahuje množství zřejmě nereálné fantazie. Po celém světě existuje na 600 různých legend, ústních a zapsaných, které mluví o Velké Potopě a několika lidech, kteří ji přežili. Hodně se jedna od druhé liší. Naznačuje to ale, že Potopa vskutku byla.
Na rozdíl od Gilgameše a všech ostatních legend, Genesis je stručný zápis "k věci", bez jakýchkoliv okras. V Genesis se vyskytuje jen málo detailů z Gilgameše. Podle mne je vysoce nepravděpodobné, aby Mojžíš okopíroval Gilgameše, nebo jakoukoliv jinou legendu. Genesis zápis o Potopě pokládám za přesný záznam skutečnosti. Ať už ten záznam Mojžíšovi předal potomek Noeho, nebo mu jej zjevil Bůh.

B) Nesrovnalosti v bibli. Letmo jsem se podíval na Web který udáváš, (budu jej označovat W). Neviděl jsem všechno. Co jsem zatím četl se mi jeví často přehnané nebo bezvýznamné nebo nesouhlasím s jejich výkladem textu. Vyjádřím se jen k několika případům.

1) Příklady technických nesrovnalostí:

Sk 9:7 říká, že Pavlovi společníci slyšeli hlas a Sk 22:9 říká, že neslyšeli. To je asi věcí překladu. Řecké "slyšet" znamená také rozumět. Pavel v 22:9 pravděpodobně míní, že jeho splečníci hlasu nerozuměli.

Bůh stvořil muže i ženu současně podle Gen 1:27-28, avšak v Gen 2:7- čteme, že Bůh nejprve stvořil muže a teprve později ženu.
To je otázka výkladu. Já se na to dívám takto: první kapitola je celkový nástin pojednávající o sledu událostí. Druhá kapitola se soustřeďuje na člověka. Uvádí víc podrobností s ním spojených a nedbá na sled událostí. Je ještě jeden výklad. V DNA Adama byla naprogramovná také Eva a vlastně celé lidstvo. Gen 1:27-28 by se možná dalo vyložit "Bůh stvořil lidstvo, aby bylo jeho obrazem". Hebrejské slovo "Adam", kromě jména prvního člověka, znamená také "lidstvo".

2) Historické nesrovnalosti

Fakt je, že výklad historie se může do velké míry různit podle toho které prameny si člověk vybere. Je řada knih na podporu historické věrohodnosti bible a řada knih proti. Já jsem si zvolil věřit té první skupině autorů.

3) Nesrovnalosti v proroctví

W na příklad říká: "Izajáš ve verších Iza13:1-22 prorokuje zkázu Babylónu nájezdem Médů. Prorok se však zmýlil... nepředpokládal, že Médové budou premoženi Peršany a Babylón nikdy nedobudou."
To si vykládám jinak. Ve verších 13:1-13 Isaiáš mluví o "Dnu Hospodina", to jest o době krátce před návratem Mesiáše. Babylon v prvním verši proto neoznačuje starodávné město na Středním východě, ale je symbolické označení nějakého systému na konci tohoto věku. Věřím, že také verše 17-22 se vztahují na konec tohoto věku. Srovnej to s "Babylonem" v knize Zjevení. "Médové" by mohli představovat lid, který nyní bydlí na bývalém území Médů. Nebo představují dnešní lid, který má podobné charakteristiky, t.j. "neváží si stříbra, nemají zálibu v zlatě a jsou nelítostní, vraždí i děti i ženy (verše 17,18).
Proč by zákoníci po dobytí Babylonu Peršany tu pasáž Izaiáše nadále opisovali, kdyby si mysleli, že je to omyl?

W dále poukazuje na Ezekiela 26:3-5, 14 "Proto praví Panovník Hospodin toto: Jsem proti tobě, Týre, přivedu na tebe mnohé pronárody, jako když moře přivádí svá vlnobití. Zničí hradby Týru, zboří jeho veže; i prach z něho smetu, učiním jej holou skálou. Staneš se místem v moři, kde se suší sítě. Učiním tě holou skálou, budeš místem, kde se suší sítě, nikdy už nebudeš vystavěn"
Pak W poznamenává: "Vojsko Nebúkadnesara obléhalo Týr v letech 585 až 573 př.n.l. Kniha Ezekielova mohla být sepsána asi v létech 593 až 560 př.n.l Prorok tedy mohl psát své proroctví v době, kdy již probíhal pokus o dobytí Týru. Ve výsledku bojů se však proroctví zmýlilo. Město na břehu Středozemního moře se babylonskému králi ovládnout a zničit nepodařilo. Týr si podrobil až Alexandr, částečně je pobořil ale nezničil. Město bylo rychle znovu obnoveno. Přístavní město mělo zaniknout navěky (Eze26:14, 21; 27:36; 28:36). Jiholibanonský Týr však není zničen ani přikryt obrovským vodstvem, stojí do dnešních dnů. Část města je zařazena mezi chráněné památky UNESCO. V roce 1998 zde žilo 18 tisíc obyvatel."
Já mám o něco jinou představu: V době Nebúkadnesara, Týr měl dvě části. Jedna na pobřeží a druhá na ostrově necelý kilometr od pobřeží. Po obléhání Týru Nebúkadnesarem se většina obyvatel z pobřežního Týru odstěhovala do ostrovního města a silně je opevnili. V 332 př.n.l., Alexandr na dobytí ostrovního Týru postavil od pobřeží hráz. Jeho vojáci k tomu použili všechny kameny z trosek pobřežního Týru, včetně základů a štěrku. A tak celé pobřežní město se stalo hrází v moři, na které rybáři sušili sítě až do nedávné doby. Jak říká Ez 27:36, už nikdy víc nebylo. V tom slova smyslu se Ezekielovo proroctví vyplnilo. To mi stačí abych uznal, že Ezekiel byl Bohem inspirován, i kdyby prorok tu poslední část inspirace o vystavění popletl. On ji ale podle mého názoru nepopletl. Proč by tam ta slova židé nechali, kdyby to považovali za omyl?
Hebrejské slovo pro "vystavěn" je banah a může mít obrazný význam. Na příklad v Žalmu 89:3 je řečeno: "Pravím: Tvoje milosrdenství je zbudováno (banah) navěky". Ezekiel pravděpodobně mínil, že Týr nikdy nezbuduje svou bývalou slávu. Historie to potvrzuje. Kvůli velkým ztrátám, které Alexandr utrpěl, popravil 2000 obyvatel Týru a 20000 jich prodal do otroctví. Navíc, znovu-otevření průplavu spojujícího Rudé moře s egyptským přístavem Alexandrií o nějakou dobu později, odebralo od Týru hodně obchodu. Týr byl konečně zničen Křižáky v 1291. Nikdy nezbudoval svou bývalou slávu.
Na hrázi, kterou se stal pobřežní Týr, jsou dnes postaveny domy. Proroctví ale neříká, že Týr měl zůstat holou skálou navždy.

O knize Daniela W píše: Kapitoly 7 až 12 jsou datovány ještě přesněji - do roku 164pr.n.l. Verše kapitoly 11 se za proroctví pouze vydávají. Jejich autor "předpověděl" historické události až poté, kdy k nim došlo.
To je názor jednoho tábra X. Druhý tábor Y má stejně schopné odborníky, kteří s tím nesouhlasí a tvrdí, že Danielovo proroctví je věrohodné. Ani jeden ani druhý tábor nemůže dokázat své tvrzení.
Já věřím táboru Y ze dvou důvodů:
(i) Čtvrtá šelma v Dan 7 pozoruhodně vystihuje Římskou říši. To proroctví se vyplnilo po tom, co bylo napsáno. Nepochybně Bohem inspirované proroctví. Když je ta vidina čtvrté šelmy inspirovaná, je pravděpodobnější, že i ty první tři byly Bohem inspirovaná proroctví.
(ii) V 9. kapitole Daniel prorokuje dobu narození Krista. To proroctví se přesně vyplnilo v Ježíši a tudíž židé, kteří nechtějí uznat Ježíše za Mesiáše, přemístili knihu Daniela z kategorie proroků do kategorie spisů a snaží se to proroctví ututlat.

Když už jsme u proroctví, ještě jednu věc Mareq0. Všimni si 2Petrův 3:3-4 "Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce, a budou se posmívat: "Kde je ten jeho zaslíbený příchod? Od té doby, co zesnuli otcové, všecko zůstává tak, jak to bylo od počátku stvoření. Těm, kdo toto tvrdí, zůstává utajeno, že dávná nebesa i země byly vyvolány slovem Božím z vody a před vodou chráněny. Vodou byl také tehdejší svět zatopen a zahynul."
Přesně to se dnes děje ve velkém měřítku.

4) Nesrovnalosti pojmů

Ty jsou výsledkem nesprávného výkladu. Hodně věcí se dá v bibli vyložit víc než jedním způsobem a proto je tolik křesťanských denominací. Věřím ale, že všechny pojmy, které bible skutečně učí, jsou v souladu.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod mareq0 5. 6. 2008 00:09

Jo vznik vesmíru je zatím záhada. Kdo nebo co je tou prvotní příčinou nevíme :?: A kdo ví, jestli to někdy zjistíme ;-)
Mimochodem, pokud vesmír vždy existoval, tak co takové reliktní záření?

Evoluci nechám stranou, nejsem moc znalý. Pokud jde o geologii, tak ti to rád vysvětlím, vidím že tam máš velké nedostatky a prezentuješ naprostou neznalost věci (nic ve zlém, ale je to tak):

:idea: Kdyby sedimentární vrstvy vznikly globální potopou, pak by neexistovala taková šílená diversifikace. Rozuměj, různé typy sedimentace v různých oblastech, různé mocnosti různých materiálů, různé úklony, některé s fosíliemi/některé bez nich - a to vše pěkně nad sebou. Má to jakýsi řád, ze kterého lze poznat, co se tehdy dělo. Ano byla potopa, ale ne jedna - v dávné minulosti bylo hned několik transgresí, ale v různých oblastech a s různým rozsahem.
Jsou i kilometrové sledy sedimentů. Za pouhých 7000 let něco nemožného. Vše máme doloženo z vrtů. A jak vysvětlíš třeba vrstvy černého uhlí v ČR? :D Pokud by vznikly po potopě před 7000 lety? To se opravdu těším na odpověď (raději to ani nezkoušej) :D

:idea: Není jenom radiometrie. Slyšel jsi o paleomagmatismu? Určování stáří (sedimentárních) hornin pomoci magnetické orientace některých minerálů (s obsahem titanu nebo železa). Magnetické póly se mění a tyto kdysi usazené minerály se pochopitelně orientovaly právě podle působení tehdejšího magnetického pole. Usadily se a zůstaly tak orientované. Ale chápu, že když je radiometrie nepochopitelná, tak magnetismus bude taky...

:idea: O baldachýnové vědecké teorii jsem nikdy neslyšel. Asi jsme každý navštěvovali jiné ústavy. Fosílie subtropických rostlin a jiné havěti třeba na dnešních pólech je dána pohybem litosférických desek - migrace kontinentů. I dnes stále dochází k jejich pohybu - měřitelnému. I to dokládá dlouhou geologickou historii naší planety - rozuměj, ten posun je v cm za rok, proto je těch 7000 let naprostý nesmysl.

:idea: Pokud jde o větší druhy - gigantismus(nebo i menší - nanismus), tak to bylo způsobeno zlepšením nebo zhoršením životních podmínek daného organismu. Stejně tak roste i člověk, ve středověku byla průměrná výška o několik čísel menší než dnes, kdy máme na výběr kvalitní potravu :D

K Bibli:
Ano potopy v mýtech zřejmě odrážejí skutečné události. Liší se, to ano, ale některé prvky mají i společné a všechny je spojuje právě "velká voda". Ještě s tou nereálnou fantazií u Gilgameše. Někdo taky považuje za nerálné zmrtvýchvstání, neposkvrněné početí nebo třeba proměnu hole v hada. Nebyl jsi to ty, kdo tvrdil že záleží na výkladu?
I dnes máme záplavy, ale umíme je zvládat lépe a nemáme před nimi takový panický strach. Navíc se neustále mění klimatické poměry, tehdy mohly být takové události mnohem většího rozsahu (ale ne globální) a s horšími následky. Neuměli si je vysvětlit, tak se jich báli...
Nesrovnalosti (taky jsem je jenom proletěl). Nemám čas ani chuť to dohledávat. Jak sám pravíš, záleží na výkladu. A já jenom dodám: Dobrý řečník obhájí i vraha :D
Obešel já polí pět!
mareq0
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 7. 6. 2008 09:41

Odpověď Mareq0vi. Cením si, žes můj náhled uvážil.

Píšeš: "Kdyby sedimentární vrstvy vznikly globální potopou, pak by neexistovala taková šílená diversifikace".

Já žádnou kvalifikaci v geologii nemám. Jsou ale kvalifikovaní geologové se zkušeností v terénu, kteří tu diversifikaci považují za výsledek Potopy. A jak jsem se už zmínil, ani geologové až do 19. století s tím neměli žádné potíže. Sama Potopa trvala téměř rok, doprovázená ohromnou sopečnou činností. Když skončila, probíhaly rozsáhlé a drastické změny zemské topografie, během nichž vznikla všechna vysoká horská pásma. Po potopě také následovala doba ledová. Tu dobu nejlépe vysvětluje srážka ochranného baldachýnu vodní páry a nachýlení zemské osy.

Píšeš: "A jak vysvetlíš třeba vrstvy černého uhlí v ČR?"
Uhlí v ČR, tak jak kdekoliv jinde, vzniklo z nánosů Potopy. Před Potopou byl jeden kontinent s velmi mírnou topografií. Plocha toho kontinentu byla větší než celková plocha suché země dnes a celá ta plocha měla úrodnou půdu. Následkem bladachýnu bylo subtropické podnebí po celém tom kontinentu. V prvním světě bylo dostatek bujné vegetace na vytvoření všech uhelných ložisek světa.
Pokusy U.S. Úřadu na doly ukázaly, že ropu lze vyrobit z organického materiálu za pouhých 20 minut. [Hayden R. Appell, Y.C. Fu, Sam Friedman, et al, “Converting Organic Wastes to Oil,” RL-7560 (Washington, D.C., United States Department of the Interior, Bureau of Mines, 1971.)]
Proces na tvorbu uhlí je velmi podobný. Geologické případy důlních požárů a vměšků lávy do uhlí předvádí, že zvýšená teplota zrychluje zuhelnatění. To potvrzují také laboratorní pokusy. V jednom z nich byla vyrobena látka podobná černému uhlí za pár hodin s použitím rychlého ohřívání, při němž většina tepla pocházela ze samotného celulozového materiálu, který byl přeměňován (G.R. Hill, Chemical Technology, May 1972, p. 296).

Během Potopy byla ohromná sopečná činnost. Po Potopě a krátce po ní tudíž existovaly vhodné podmínky tepla, tlaku a chemikálií na rychlou tvorbu uhlí a oleje. Fakt, že olej se dnes nachází pod tak velkým tlakem nasvědčuje, že tam nebyl dlouho. Během milionů let by už dávno prosákl na povrch. Jednou z teorií zastánců milionového věku země je, že ta ložiska nafty se během celé té doby přemisťovala z místa na místo.
V dolech po celém světě geologové občas nachází kolmé kmeny stromů protínající několik střídavých vrstev uhlí a hornin. Všechny ty vrstvy musely být zřejmě naneseny během krátké doby.

Paleomagnetismus
Coe a Prevot jsou vážení paleomagnetisté, evolucionisti, kteří byli po několik let zapojeni do větší skupiny geovědců, zkoumajících změny magnetické polarity ve vrstvách lávy v Steens Mountain v Oregonu, blízko Californských hranic.
V jednom výtoku označeném B51, tlustém 1,9 m, zjistili počet změn magnetických orientací, který tvořil celkovou změnu směru 90° od spodu k vrchu toho toku. Ze známých pravidel chlazení lávy vypočítali, že ta vrstva zchladla na 500°C (teplota při které magnetismus "zkamení") během nanejvýš 15 dnů. To znamená změnu orientace magetického pole 6° za den.
Zpráva o tom se objevila ve vědeckém časopisu Nature 1989 svazek 339, str. 582–583.
Coe později objevil jiný tok lávy se stejnou rychlostí změny směru magnetického pole.

Žádný člověk neví, co způsobylo změny směru a síly magnetického pole. Zastánci tisícimilionové země předpokládají, že zemské jádro funguje jako dynamo a vyrábí si elektrický proud. Změny se podle té teorie dějí jednou za tisíce nebo i miliony let. Jelikož zemské jádro nemá dráty na usměrnění proudu, ty proudy si jdou kam chtějí. Teorie dynama se tudíž často měnily a jsou velmi složité. Při tom neposkytují žádné číselné údaje na praktickou aplikaci.
Podle torie kreacionistů se jedná o elektromagnetickou setrvačnost a proudy v jádru se tedy stále zmenšují. Tím klesá síla magnetického pole přbližně v poměru druhé mocniny ploměru jádra k jeho odporu.

Dr. Russ Humphreys, má Ph.D ve fyzice. Pracoval 6 let v laboratoři General Electric Company, kde získal U.S. patent. Od 1979 pracoval pro Sandia National Laboratories na nukleární fyzice, geofyzice, výzkumu impulsové-energie a teoretické atomové a nukleární fyzice. V 1985 začal pracovat na projektu fúze částic a podílel se na vynálezu speciálního spínače. Posledních pár let v Sandia se podílel na snaze o výrobu první světové termonukleární fúze v laboratorním měřítku. Kromě získání dalšího U.S. patentu, Dr. Humphreys obdržel od Sandia dvě ceny, včetně ceny Exelence za jeho příspěvky k teorii terče lehké iontové fúze.

Dr. Humpreys po mnoho let zkoumal teorii elektromagnetické setrvačnosti a vylepšil ji. Jeho teorie nejenom odpovídala známým údajům. Dokázal svou teorií zhruba vypočítat stav magnetismu na planetách naší sluneční soustavy a jeho předpovědi byly potvrzeny kosmickými sondami.
S použitím své teorie Dr. Humphreys odhadl stáří zemského magnetismu. Začal s předpokladem, že počáteční síla magnetického pole byla 72x větší než dnes. To učinil na základě součtu magnetismu všech vodních molekul jejichž celková hmota se rovná hmotě zeměkoule. Dále vzal v úvahu energii magnetického pole. Síla a energie jsou dvě různé věci. Síla magnetického pole může značně kolísat a měnit směr, ale jeho energie stále jen klesá. Dnešní energie zemského magnetismu je měřena 25 trilionů megajoulů. První měření bylo provedeno asi před 150 lety a tak víme, že energie se snižuje na polovinu každých 710 roků. Víme také, že síla magnetického pole se snižuje na polovinu každých 1400 let. Na základě těchto dvou jevů vypočítal, že země není víc než 8700 let stará.

Dr. Humphreys věří, že během Potopy byla nachýlena zemská osa. To rozrušilo elektrické proudy v zemském jádru, což způsobilo rychlé změny orientace a síly magnetického pole. Tak jak se zemské jádro uklidňovalo, ty změny byly čím dál menší a jejich frekvence se snižovala. To podporuje měření magnetismu v archeologických artefaktech starých 3000 let, 2000 let a 1000 let. Artefakty 3000 let ukazují nejvíc výkyvů v intesitě magnetického pole, ty 2000 let méně a ty 1000 let nejméně. Dr. Humphreys vlastně věří, že země je o něco mladší než těch 8700 roků. poněvadž zvýšená magnetická aktivita během Potopy a po ní spotřebovaly víc energie a její pokles byl tudíž rychlejší než za dnešních ustálených podmínek.
(http://www.nwcreation.net/audio/earths_ ... field.html)

Migrace kontinentů
Souhlasím s tebou. Může být příčinou zkamenělin subtropických rostlin a zvířat po celé zeměkouli. Nakonec já věřím že před Potopou byl jeden kontinent a ten se pak rozdělil. V bibli je zajímavý verš: "Heberovi se narodili dva synové: jméno jednoho bylo Peleg (to je Rozdělení ), neboť za jeho dnů byla země rozdělena" (Genesis 10:25). To může znamenat, že Noemovi potomci si rozdělili území. Může to také znamenat rozdělení kontinentu. Dnešní malý pohyb tektonických plátů považuji za ozvěnu ohromných změn během Potopy a po ní.

Gilgameš
Máš pravdu. Můj názor, že obsahuje dost nereálné fantazie, je subjektivní a tak jej vyřadíme. Poukázal jsem ale minule na to, že Gilgameš a Genesis zápisy mají jen málo společného. Rozeberu to.
Gilgameš se vydal na cestu, aby vyhledal Utnapište (Noema). Když se vrátil, vyprávěl svá dobrodružsví. Časem se ty historky dostaly k doslechu básníka a ten je sepsal do epiku.
Ty jediné totožné body mezi Gilgamešem a biblí jsou:
1) Příkaz postavit loď
2) Vzít do lodě všechny živé bytosti
3) Po potopě Noe vypustil holubici a krkavce. Gilgameš navíc říká také vlaštovku.

Jinak se všechno liší. Rozměry Archy jsou jiné, projekt je jiný, Gilgamešova má 6 palub, biblická jen 3. Podle Gilgameše Noe najal dělníky a vyrobili loď za jeden den. Bible říká že mu to trvalo sto let. Gilgamešova potopa trvala jen 7 dní, biblická téměř celý rok. A Gilgameš mluví o mnoha bozích, zatím co bible o jednom.

Píšeš: "Rozuměj, různé typy sedimentace v různých oblastech, různé mocnosti různých materiálů, různé úklony, některé s fosíliemi/některé bez nich - a to vše pěkně nad sebou. Má to jakýsi řád, ze kterého lze poznat, co se tehdy dělo. Ano byla potopa, ale ne jedna - v dávné minulosti bylo hned několik transgresí, ale v různých oblastech a s různým rozsahem. Jsou i kilometrové sledy sedimentů. Za pouhých 7000 let něco nemožného. Vše máme doloženo z vrtů."

Mnozí kvalifikovaní geologové považují přes kilometr hluboké nánosy Grand Canyonu za výsledek jedné globální Potopy. Pro mne je to perfektně reálný pojem. Vodní proudy mohou naplavit vše nad sebou za krátkou dobu. To je vědecky dokázaný fakt. Fakta, která máme před námi jsou stejná. Řekl bych, že to je opačně než říkáš. Neurčujeme z těch fakt co se v minulosti dělo. Prvně příjmeme do mysli celkovou představu minulostsi - buď miliony let evoluce nebo Potopu - a pak každý vykládá fakta tak, aby se pasovala do jeho představy.
Na představě tisíců milionů let evoluce pracují téměř všichni vědci světa. Ta představa je poto velmi rozvinutá a vypracovaná do velkých detailů. Vypadá působivě. Na biblickém pojmu ale pracuje jen nepatrné procento vědců. Nemohou sestavit tak impozantní obraz.
Každá z těch dvou představ ale spočívá ČISTĚ NA PŘEDPOKLADECH. Ani jeden ani druhý tábor nemůže svou představu dokázat. Nesnažím se ani tak lidi přesvědčit. Hlavně chci ujistit ty, kdo se rozhodli hledat pravého Boha, že ani jeden vědecký fakt nepopírá doslovné výklady biblických zápisů o Stvoření a Potopě. Když člověk těm zápisům uvěří, nemusí se za to stydět.

Na závěr. Věřím, že brzy se Ježíš vrátí jako zplomocněný zástupce věčného Boha Stvořitele a založí Boží království po celé zeměkouli. Pak evolucionáři řeknou:

"Jistě naši otcové v dědictví obdrželi klam, přelud, který k užitku jim nebyl." (Jeremiáš 16:19)
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod mareq0 8. 6. 2008 01:05

:D
To nikam nevede, když je nejhůř, tak to zachrání univerzální baldachýnová teorie. Jistě, v každém oboru existují nějaké nesrovnalosti, ale je jich relativně málo. Je nesmysl podle nich hned tvořit nějaké nové teorie, protože na druhou stranu existuje strašně hodně věcí, které spolu perfektně souvisí. Jedna vlaštovka jaro nedělá.

Ještě bych zareagoval na poslední a zcela zásadní věc:
Jan Salovsky píše:Řekl bych, že to je opačně než říkáš. Neurčujeme z těch fakt co se v minulosti dělo. Prvně příjmeme do mysli celkovou představu minulostsi - buď miliony let evoluce nebo Potopu - a pak každý vykládá fakta tak, aby se pasovala do jeho představy.

Přesně. To je zásadní rozdíl mezi přístupem kreativistů a geologů. Geologie vychází ze shromážděných dat a z toho se odvíjí poznání a závěry (teorie) o vývoji Země. Kreativismus má představu a pak hledá v nejrůznějších oborech, čím by ji aspoň trošku podpořil.
Bohužel (nebo bohudík), těch argumentů je tak málo a nezbývá něž sklouznout k základní otázce, a to otázce víry v Boha a jeho všemocné schopnosti. Nikdo nedokáže takový argument racionálně vyvrátit, ale ani potvrdit, podle mě tedy nemá cenu se jím ani zabývat. Naopak, vědecká teorie může být racionálně potvrzena nebo vyvrácena, takže má smysl se o ní bavit ;-)
Nechci aby to vyznělo jako nějaký odpor k víře, to ne. Víra jako taková je v pořádku. Já třeba beru tu neznámou prvotní příčinu vzniku vesmíru nebo i života - tady to opravdu není rozhodnuto (věda X filozofie X náboženství), ale pokud někdo tuto víru v takovém rozsahu (stáří Země, evoluce atd.) aplikuje na dnešní vědecký pokrok, tak opravdu vzbuzuje úsměv - dokonce bych řekl, že jde o jistou formu fanatismu...

Ten Gilgameš je zajímavý i ve srovnání s knihou Genesis:
Takový Enkidu, prvně žije nahý mezi zvířaty, potom sexuálně pozná ženu, uvědomí si svou nahotu, začne se oblékat. Přijímá základní lidské atributy - chléb a pivo a stává se členem lidské společnosti. Bere zbraň a stává se lovcem zvířat, mezi kterými kdysi žil.
Obešel já polí pět!
mareq0
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 8. 6. 2008 20:07

Odpověď Mareq0vi

Píšeš:"Jistě, v každém oboru existují nějaké nesrovnalosti, ale je jich relativně málo. Je nesmysl podle nich hned tvořit nějaké nové teorie, protože na druhou stranu existuje strašně hodně věcí, které spolu perfektně souvisí."
To je proto, že drtivá většina vědců pracuje na teorii tisícemilionového vývoje, a jen nepatrný zlomek na teorii nedávného Stvoření. Kdyby drtivá většina vědců pracovala na teorii nedávného Stvoření, situace by byla opačná.

Napsal jsem:
"Prvně příjmeme do mysli celkovou představu minulostsi - buď tisícemiliony let evoluce nebo Potopu - a pak každý vykládá fakta tak, aby se pasovala do jeho představy"
Mluvil jsem za oba tábory. To podle mého názoru platí jak pro ty co věří v teorii tisícemilionů let stáří země tak pro ty co věří v teorii nedávného Stvoření. Obě teorie s konečnou platností spočívají na tom, čemu se člověk rozhodne věřit.

Nikdo nedokáže racionálně yvrátit ani potvrdit předpoklad, že sedimentární horniny země obsahovaly jen radioaktivní prvky na začátku jejich rozpadů a ne žádné jejich izotopy. Nikdo nedokáže racionálně vyrátit ani potvrdit předpoklad, že tempa radioaktivních rozpadů těch prvků v horninách byla od samého začátku rozpadů stále stejná jaká jsou dnes.
To, že já těm předpokladům nevěřím, není o nic víc "fanatické" než to, že ty jim věříš.

Francouzký vědec Guy Berthault a Pierre Y. Julien z Colorado State University laboratorními pokusy dokázali, že sedimentární vrstvy se mohou tvořit poměrně rychle. To je vědecký FAKT. Výbuchem sopky Mt St Hellen v U.S.A. r. 1980 byly v krátké době vytvořeny stovky sedimentárních vrstev jedna nad druhou. V poloměkkých nánosech byly vymlety kaňony až 40 m hluboké během krátké doby. Grand Canyon v menším měřítku. Všechny zkameněliny živočichů na světě musely být rychle pohřbeny, jinak by zhnily.
To, že já na základě těch vědeckých faktů vidím v zemském povrchu mocné svědectví o nedávné globální Potopě není o nic víc "fanatické" než to, že ty si účinky těch vědeckých faktů představuješ rozmístěné do časové stupnice tisíců milionů let.

Chápu tvé přesvědčení o teorii tisícemilionového věku země. Nakonec i já jsem měl to stejné přesvědčení do věku 35 let. Myslím ale, že není férové označit teorii o nedávném Stvoření jako "fanatismus".

Píšeš: "Kreativismus má představu a pak hledá v nejrůznějších oborech, čím by ji aspoň trošku podpořil... těch argumentů je tak málo a nezbývá než sklouznout k základní otázce, a to otázce víry v Boha a jeho všemocné schopnosti. Nikdo nedokáže takový argument racionálně vyvrátit, ale ani potvrdit, podle mě tedy nemá cenu se jím ani zabývat."

Teorii, že život vzniklčistě náhodou a čistě náhodou se stával čím dál složitějším, nikdo nedokáže racionálně vyvrátit ani potvrdit. Slyšíme jen "to se vyinulo a jiné se vyvinulo". Zastánci evoluční teorie se odvolávají čistě na víru v náhodu. A tak tedy podle tvých slov se nemá cenu evolucí ani zabývat. Nemíním se ti posmívat. Jen chci naznačit, že bychom měli mít stejná pravidla pro oba, jak kreativismus tak evolucionismus. Argumentů, které proti evoluční teorii kreacionisté předložili, sice není spousta. Dokazují ale, že vzhledem k vědeckým faktům její pravděpodobnost je téměř nulová.
Evolucionisté mají boha - náhodu - která podle nich už tvoří po tisícemilionů let. Kreacionisté věří, že Bůh bible vše stvořil před takovými 7000 lety. To jsou výchozí a rozhodující činitelé, kteří určují náhled každého evolucionistu a kreacionistu na vše co je v nás a kolem nás. Včetně geologie.

Nemohu dokázat, že Gilgameš a ostatních 600 legend o Potopě jsou zkreslené paměti skutečné události, zatím co bibický zápis je faktuální zpráva. Ani nemohu dokázat, že biblický zápis o stvoření Adama a Evy je faktuální, zatím co ostatní povídky jsou zkreslené paměti skutečné události. Obojí je otázka víry.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod mareq0 10. 6. 2008 01:17

A víš že já to vlastně všechno beru.
Přesvědčil jsi mě, že přírodní vědy nejsou tvým šálkem kávy, minimálně geologie ne (mimochodem, zkameněliny jsou většinou anorganické zbytky - otisky, schránky - které nehnijí, samotný živočich zákonitě shnije skoro vždy). Kdo neviděl a nezná - nepochopí. Nezbývá mu než věřit.
Pokud zpochybníš vědu na základě své víry - pak jsi fanatik. Nepřísluší ti hodnotit vědu z hlediska víry. Že z vědeckého hlediska nevíme přesně jak vznikl vesmír nebo život tě ještě neopravňuje tvrdit, že něčemu věříme. Vědecká teorie není víra nebo náboženská teorie, samotná věda už vůbec ne. Pokud vědec začne něčemu věřit, pak už to není skutečný vědec. Kreativismus je víra, věda nemá s vírou pranic společného - věda a kreativismus se vzájemně vylučují.

Moje závěrečná věta: Věda je postrachem všech věřících.

EDIT:
Jan Salovsky: Tvé příspěvky se mi od teď už nezobrazují, přikryl jsem je ochranným baldachýnem 8-) Viz. níže):
Díra v lebce neznamená projektil.
Zmínka v hinduistickém textu o nějaké katastrofě nemusí být jaderný výbuch.
Opravdu neopravujeme dnešní mapy (GPS) podle mapy ze 16. století.
Parthové nejezdili na velbloudech s walkmany.
Naposledy upravil mareq0 dne 10. 6. 2008 15:44, celkově upraveno 1
Obešel já polí pět!
mareq0
Přeborník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 10. 6. 2008 11:33

Mareq0vi

Souhlasím, že nemá cenu pokračovat v naší diskuzi. Pokud jde o fosilie, mým cílem nebyla jejich definice. Chtěl jsem jen poukázat na fakt, že aby živočichové zkameněli, museli být nejprve rychle pohřbeni. Jinak by nezkameněly, ale shnili bez jakýchkoliv otisků. Měl jsem vlastně na mysli nejenom zkameněliny, ale nesmírné množství kostí různých živočichů, které se v sedimentárích vrstvách nachází. Museli být pohřbeni rychle. To vše svědčí o ohromné katastrofě. Ty si to vysvětluješ mnoha katastrofami během tisícemilionů let, já jednou globální. To je co jsem chtěl říct.

Nechci zpochybňovat to co víme, ale některé závěry, které si lidé z těch znalostí dělají. Před tím než to spakujeme, chtěl bych ti ukázat co míním ještě na jednom odvětví vědy, na archeologii.

Archeologické nálezy svědčí, že někteří lidé dávných dob žili primitivní život v jeskyních. Používali kamenné nástroje. Svědčí dále o primitivních příbytcích a zemědělství. Všichni víme o Neandertálských lidech. To je všeobecně známo, nemusím se dále rozepisovat.

Není ale tak dobře známo svědectví o pokročilých znalostech starodávných lidí. O některých se tady zmíním:

Na příklad ruské Paleontologické museum v Moskvě má lebku "předhistorického" pratur zubra, ve které je malá kulatá dírka téměř leštěného vzhledu, bez radiálních prasklin - naznačující, že projektil vstoupil s velkou rychlostí. To se nestalo v nedávných dobách, protože to zvíře (nyní vyhynulé) bylo naživu - jak ukazují okraje zranění, které zvápenatěly (což naznačuje, že tu ránu přežilo).

Indie. Sanskritový text z 2449 př.n.l., nazvaný Mahabharata, popisuje výbuch atomové bomby: 1) oslnivost výbuchu, 2) sloupec vystupujícího kouře a honě, 3) radioaktivní spad, 4) intenzivní nárazové a tepelné vlny, 5) vzezření obětí, 6) účinky radioaktivní otravy. Text na příklad říká:

"Železný blesk obsahoval energii vesmíru. Žhnoucí sloup kouře a ohně, tak jasný jako deset tisíc sluncí, se zdvihl v celé jeho nádheře. Mraky se rvaly vzůru. Krvavě zbarvené mraky se sehnaly dolů na zem. Začaly skučet zuřivé větry. Sloni vzdáleni mnoho kilometrů, byli převráceni na zem. Země se třásla, sežehnuta hrozným a prudkým žárem té zbraně." Atd.atd.
Významný je návod v textu, že člověk měl možnost záchrany, když ze sebe sňal všechny kovové předměty a ponořil se do řeky.

Přesně v oblasti udané ve starodávných záznamech, mezi Ganges a horami Rajamahal, jsou četné zuhelnatěné zříceniny, které dosud nebyly prozkoumány. V mnoha případech se jeví jako ohromné masy stavené dohromady s hluboce dolíčkovanými povrchy. Dále na jih v džunglové oblasti Deccanu je víc takových zřícenin. Zdi byly glazurované, zkorodované a rozpukané nesmírným žárem, jakého dosahují nukleární reakce. V některých budovách dokonce i povrchy kamenného nábytku byly zeskelnatěné. V té stejné oblasti byla nalezena lidská kostra s radioaktivitou padesátkrát vyšší než normální.

Mapy světa NA KULOVITÝCH SOUŘADNICÍCH, okopírované ze starších map.

"Zeno" mapa, nakreslená v 1380. poměrně přesně rysuje pobřeží Norska, Švédska, Dánska, Německa, Skotska, právě tak jak přesnou zeměpisnou šířku a délku určitého počtu ostrovů. Chronometr, nutný k určení zeměpisné šířky, byl vynalezen teprve až v 1765. Topografie Grónska se ukazuje bez ledovců, tak jak byla před dobou ledovou. Neznámé řeky a hory skryté pod ledovci byly od té doby zjištěny sondami francouzké polární expedice v 1947 - 1949.

Orontius Fineus narýsoval mapu v 1531. Rozměry Antarktidy na této mapě velmi blízce odpovídají těm nejlepším současným mapám. Mapa naznačuje, že střed Antarktidy se začínal naplňovat ledem, když původní mapy byly rýsovány. Ukazuje na Antarktidě řeky a fjordy tam, kde se dnes sunou kilometry tlusté ledovce. Existence Antarktidy byla potvrzena teprve až v 1819!

Hadji Ahmed mapa z 1559 ukazuje Antarktidu a tichomořské pobřeží Spojených států Ameriky s velkou přesností. Zobrazuje také pás suché země, který kdysi existoval mezi Sibiří a Aljaškou

Dále jsou Andrea Benincasa mapa (1508); Camerio mapa z 1502; Zauche mapa z 1737; Mercator mapa z 1569.

Tu nejpozoruhodnější je Piri Reis mapa z 1513. Po jejím objevení kapitán Arlington H. Mallery, americká kapacita na kartografii, požádal U.S. Hydrografickou kancelář, aby ji prozkoumali. U.S. loďstvo, prostřednictvím velitele Larsena, dodatečně vydalo následující prohlášení: Hydrografická kancelář loďstva ověřila starodávnou mapu. Je tak přesná, že jen jedna věc ji může vysvětlit - podrobný topografický průzkum celého světa". Ani Hydrografická kancelář tomu zprvu nechtěla věřit. Avšak nejenom dokázali, že mapa je pravá, bylo ji použito na opravu chyb v některých dnešních mapách.
Severní pobřeží Antarktidy je na Piri Reis mapě narýsováno perfektně do detailu. Vědci odhadují, že poslední období bezledových podmínek na Antarktidě bylo před asi 6000 lety.

Baterie kolem 2000 let stará byla nalezena v Khujut Rabua blízko Bagdadu Irak. Čtyři další byly zachráněny v Selucii blízko Bagdadu a dvacet v Cesifonu. Jsou asi 15 cm vysoké, s využitím železa, mědi a elektrolytu s asfaltem jako insulátorem

Potápěči u pobřeží řeckého ostrova Antikythera našli bronzový přístroj. Je datovaný zhruba 65 př.n.l, ale jeho technologie je asi mnohem starší. Je velikosti přenosného psacího stroje, se složitým číselníkem, více než dvaceti do sebe zapadajícími ozubenými kolečky, diferenciální i talířová. Udával pohyby slunce, měsíce a hvězd a odlivy a přílivy v kteroukoliv denní dobu. Byl používán k navigaci v noci nebo na širém moři kde nebyla suchá země v dohledu.

Archeolog a badatel Jonathan Gray v jeho knize TAJEMSTVÍ MRTVÝCH LIDÍ (http://www.b-a-n.cz) udává stovky takových historických svědectví z celého světa týkající se mnoha odvětví vědy a umění. Mnoho je jich možná v muzejních sklepech po celém světě. To, co muzea vystavují, je jen malá část celkového množství artefaktů, které byly do dnešní doby nalezeny.

Podle teorie člověka z opice, první opo-lidé používali jen několik základních nástrojů z kamene a žili v jeskyních. Postupně nabývali víc znalostí a dovedli dělat lepší a složitější věci. Z takového postupného vývoje, trvajícího statisíce let, vznikly první známé civilizace světa, atd, to je všeobecně známo.

Já se na výklad těch archeologických faktů přikláním k teorii Stvoření a Potopy. Toto je její celkový rámec:

Datování radioaktivním uhlíkem je spolehlivé jen až do doby několika set let po Potopě. Věřím předpokladu, že před-Potopní svět obsahoval jen mizivé množství C14 kvůli ochranému baldachýnu. Možná trvalo několik staletí, než obsah C14 dosáhl dnešní úrovně. Datování takového materiálu tudíž ukazuje mnohem delší věky než skutečné.

Lidstvo před Potopou dosáhlo velmi pokročilé úrovně. Genesis 4:22 říká: "Sila porodila, a to Túbal-kaina, mistra všech řemeslníků obrábějících měď a železo". Jinými slovy, Túbal vyučoval metalurgii. To bylo takových 300 let před Potopou. Možná měli "průmyslovou revoluci". Naše průmyslová revoluce začala před takovými 240 lety.

Noe se svými třemi syny vzali ssebou do Archy tolik znalostí kolik jen mohli. Někteří z Noemových potomků na základě těch znalostí obepluli křížem krážem celou zeměkouli a zamapovali ji. Zbudovali první civilizace. Tomu svědčí fakt, že ty nejrannější civilizace vznikly náhle a plně vyvinuté, bez pozůstatků nějakého předchozího vývoje.

Někteří Noemovy potomci si zase zachovali jen základní dovednosti a po příchodu do jiných částí zeměkoule se spokojili s primitivním zemědělským způsobem života. Některé skupiny když dorazily do dalekých krajin musely dokonce začít nový život v jeskyních. Jiní Noemovi potomci zase ztratili všechny znalosti, které Noemova rodina z prvního světa zachránila, a začali vést život divochů. Podobně jak s dnešními jihoamerickými Indiány, kteří jsou potomky bývalé rozvinuté Mayánské civilizace. Mayánský kalendář určuje délku roku na 365.242036 dní, současná astronomie na 365.242190. Mayáncům se nedostávalo jen 0, 000154 dne.

Neandertálský člověk měl mozkovu kapcitu 2000 kubických cm, větší než většina lidí dnes. Neandertálové pohřbívali své mrtvé, malovali obrazy a vyráběli elegantní nástroje. Asi kvůli jejich dietním nedostatkům a nedostatku slunečního světla během Doby ledové trpěli artitidou a křivicí. Výrazné obočí je známo i u některých lidí dnešní doby. Byli Noemovi potomci.

Nezpochybňuji to co víme, ale závěry, které si někteří lidé z těch faktů činí - zpochybňuji teorii člověka z opice.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod cinan 14. 6. 2008 17:49

Kód: Vybrat vše
Nezpochybňuji to co víme, ale závěry, které si někteří lidé z těch faktů činí - zpochybňuji teorii člověka z opice.

Ved ani podla Darwina clovek nie je z opice. Clovek ma s opicami spolocneho len predka. Ale to len taka poznamka, nechcem reagovat na tak dlhe prispevky :-P
Open-source fan!
blog-zapisky: http://cinan.wordpress.com/
cinan
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 17. 6. 2008 09:05

Děkuji za tvou poznámku cinane, opravím můj výrok na:

Nezpochybňuji to co víme, ale závěry, které si někteří lidé z těch vědomostí činí - zpochybňuji teorii člověka ze zvířete a vůbec celou evoluční teorii.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 17. 6. 2008 09:06

Děkuji za tvou poznámku cinane, opravím můj výrok na:

Nezpochybňuji to co víme, ale závěry, které si někteří lidé z těch vědomostí činí - zpochybňuji teorii člověka ze zvířete a celou evoluční teorii.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod cinan 17. 6. 2008 13:41

necital som sice uplne cele tvoje vyssie uvedene prispevky, ale podla posledneho prispevku chces naznacit, ze clovek je vynimka, z nicoho sa nevyvinul, jednoducho ho nejaky boh stvoril, dalej sa nevyvija? Ved to je proti prirode, tam sa vsetko vyvija, od jednobunkovych organizmov po obrovske zivocichy. Ak by som uvazoval aj vzhladom na bibliu, vyslo by mi toto: Boh stvoril za niekolko dni vesmir, Zem, zvierata a rastliny a nakoniec cloveka, co sa da chapat tak, ze stvoril zvierata, a tie sa postupom casu vyvinuli na uroven cloveka. A to koresponduje s Darwinovou teoriou, a je zaroven najpochopitelnejsie a "najnormalnejsie".
Open-source fan!
blog-zapisky: http://cinan.wordpress.com/
cinan
Návštěvník

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 21. 6. 2008 08:11

cinane píšeš: "Boh stvoril za niekolko dni vesmir, Zem, zvierata a rastliny a nakoniec človeka, čo sa da chapat tak, že stvoril zvierata, a tie sa postupom času vyvinuli na uroven človeka.

To chápání se neshoduje s učením bible. Bible učí, že před takovými 7 až 8 tisíci lety Bůh během 6 dnů stvořil každý "druh" zvířat a rostlin už plně vyvinutý. O tom svědčí sedimentární horniny celého světa. Nakonec stvořil plně vyvinutého člověka. Žádný vývoj z jednoduších tvorů na složitější nikdy neproběhl ani neprobíhá.

Adam a Eva byli hned od začátku perfektní lidé bez jakékoliv vady. Oni i všechna zvířata byli vegetariáni. Na světě nebylo žádné násilí, žádné utrpení. Avšak Adam a Eva se svobodně rozhodli jednat proti Boží vůli. TO PŘIVEDLO SMRT A VŠECHNO UTRPENÍ A ZLO NA TUTO PLANETU. Rozklad začal rozežírat dokonalost původního tvorstva. Rostlo násilí v přírodě a násilí a zlovůle mezi lidmi. Bůh vyhladil celý první svět globální Potopou.

Lidé před Potopou získali značné technologické vědomosti. Proto se poměrně brzy po Potopě objevily plně vyvinuté civilizace bez jakékoliv známky postupného vývoje. Většina těch znalostí lidstvo během historie ztratilo. Rozklad nadále působil i po Potopě. Chyby v genetickém materiálu a nemoce se množí.

Následkem lepších životních podmínek a lékařství, životnost lidí v "rozvinutých" zemích se dnes zvýšila. Avšak navzdory takovým dočasným výkyvům, celková tendence průměrných fyzických a mentálních schopností člověka a stav přírody směřují k hořšímu.

Moderní způsob života v "rozvinutých" zemích způsobuje nové nemoce a společenská zla. Vývoj nových léků a genetiky na to nestačí a kromě toho má s největší pravděpodobností zhoubné dlouhodobé vedlější účinky, o kterých se neví. Dokud lidé ignorují Stvořitele a jeho návod, bibli, nemohou trvale zastavit úpadek ani svůj ani svého prostředí.

Bůh ale co nevidět zasáhne. Prostřednictvím Ježíše založí svou vládu po celé změkouli. To časem povede k dokonalému světu bez jakéhokoliv utrpení a smrti.
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod ciapka 22. 6. 2008 19:38

Jan Salovsky píše:bla bla
Bůh ale co nevidět zasáhne. Prostřednictvím Ježíše založí svou vládu po celé změkouli. To časem povede k dokonalému světu bez jakéhokoliv utrpení a smrti.

Obrázek

a to ma byt akoze ako? ak to nebude "mecom" tak sa nic take nestane... a kedze nechce utrpenie - vid obrazok hore :tleskani :tleskani :tleskani
ciapka
Návštěvník
Uživatelský avatar

Odeslat příspěvekod Jan Salovsky 24. 6. 2008 10:29

ciapka, správně jsi usoudil. Bude to mečem:
"A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který... soudí a bojuje spravedlivě...jeho jméno je Slovo Boží...Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího" (Zjevení 19:11,13,15).
Ideální utopie zřejmě nenastane okamžitě.

Když už jsme v knize Zjevení. V 6:6, je prorokováno:
"Za denní mzdu jen mírka pšenice, za denní mzdu tři mírky ječmene. Olej a víno však nech!"

Odhaduje se, že minulý rok v U.S.A. "zmizela" průměrně polovina včel. Experti to nazývají "porucha hroucení kolonií" a známky té epidemie se začínají objevovat v Kanadě, Polsku a Španělsku.

Vědci neví, co tu epidemii způsobuje. Někteří navrhují, že to je frekvence mobilních telefonů. Jiní to příčítají geneticky upraveným plodinám, které obsahují vestavěné insekticidy. Jiní zase říkají, že v tom hraje značnou roli parasit "varroa mite".

Činitel z U.S.A. ministerstva zemědělství Caird Rexroad řekl, že zemědělská ekonomie v hodnotě kolem čtrnácti tisíc milionů dolarů závisí na opylování včelami.

Pokud zhroucení včelích kolonií bude pokračovat tempem minulého roku, pak během několika let nastane akutní nedostatek potravin závisících na opylování."

Zatím co proroctví v biblické knize Zjevení 6:6 jasně mluví o velkém nedostatku obilí v posledních dnech tohoto věku, říká, že olivy a hrozny nebudou tak postiženy. Dnes se věří, že víno je buď zcela samo-oplodňující, nebo je opylováno větrem. V případě oliv, hmyz hraje v opylování jen malou roli. Většina je uskutečněna větrem.

A nakonec, ciapka, tvůj obrázek "*****í jako hovadina", mi připomíná slova apoštola Pavla:

"Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k těm, kteří docházejí spásy, i k těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu" (2Korintským 2:15-16).
Jan Salovsky
Čtenář

Odeslat příspěvekod Calhoun 24. 6. 2008 18:43

Jan Salovsky píše:Vědci neví, co tu epidemii způsobuje. Někteří navrhují, že to je frekvence mobilních telefonů. Jiní to příčítají geneticky upraveným plodinám, které obsahují vestavěné insekticidy. Jiní zase říkají, že v tom hraje značnou roli parasit "varroa mite".


Vedci vedi. Mobilni telefony s tim nemaji nic spolecneho a GMO uz vubec ne. Naopak, paradoxne staty s velkym podilem geneticky modifikovanych plodin jsou umrtnosti vcel postizeny mene. Problem je IAPV virus - geneticke analyzy zdravych vcel a "nemocnych" vcel opakovane potvrdily jediny rozdil - sekvence "vlozene" IAPV virem. Je velice pravdepodobne ze virus byl na uzemi Severni Ameriky zavlecen z Australie kde je jeho vyskyt u vcelstev velice casty ale australske vcely jsou schopne viru odolavat. Reseni problemu je vic ale jejich rozbory jsou nad ramec teto diskuze.

Jinak biblicka potopa nebyla zdaleka jenom jedna, bylo jich vic. V historii Zeme se totiz odehravaly dosti zasadni zmeny pri kterych se menily tvary kontinentu a opakovane se stavalo ze vymiraly cele kontinenty a zanikaly cele rady zivocisnych druhu. Rozhodne se to ale nedelo behem poslednich 8 tisic let ale v prubehu vyvoje ktery trval miliardy let ovsem o tom opravdu nema smysl diskutovat s clovekem ktery je schopen napsat "...Datování radioaktivním uhlíkem je spolehlivé jen až do doby několika set let po Potopě...".
Calhoun
Nadšenec
Uživatelský avatar

Předchozí stránkaDalší stránka

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků